Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ikonostas

 IKONOSTAS

v chrámech východních církví

(řeckokatolické a pravoslavné)

Ikonostas představuje trojí službu Ježíše Krista, poslání apoštolů a proroků. Na ikonostasu je napsaná historie Starého a Nového Zákona. Každý člověk si může přečíst nejdůležitější příběhy a křesťanské učení. Ikonostas je biblický katechismus, kde je obrazy (ikonami) vysvětlené učení Písma Svatého o vykoupení člověka.

 

1. Ježíš Kristus Pantokrátor (Vševládce) 24. Ježíš Kristus Pantokrátor Velekněz (jedna nebo dvě ikony)
2. Panna Maria Bohorodička 25. sv. Juda Tadeáš
3. Ochrana Panny Marie (Pokrov), světec chrámu 26. sv. Jakub Zebedeův (Starší, Větší)
4. sv. Mikuláš 27. sv. Tomáš
5. sv. archanděl Michael 28. sv. Šimon
 6. sv. Štěpán prvomučedník  29. sv. Ondřej
 7. sv. Matouš  30. sv. Petr
 8. sv. Jan Evangelista  31. sv. Pavel
 9. sv. Lukáš  32. sv. Jakub Kleofášův „bratr Páně“ (Mladší, Menší)
 10. sv. Marek  33. sv. Filip
 11. Poslední večeře (někdy je nad ní Veraikon)   34. sv. Bartoloměj
 12. Zesnutí (Pohřeb) Panny Marie  35. sv. Matěj
 13. Seslání Ducha Svatého  36. sv. Jan Evangelista
 14. Setkání se Simeonem (Obětování Páně)  37. sv. Zachariáš a Samuel
 15. Zvěstování Bohorodičce (Páně)   38. sv. Daniel a Habakuk

16. Obětování (Uvedení) Panny Marie

 39. sv. Mojžíš a David
 17. Narození Panny Marie  40. sv. Šalamoun a Ezechiel
 18. Narození Páně  41. sv. Hagai a Eliáš

19. Zjevení (Křest) Páně

42. sv. Elíša a Zachariáš

 20. Proměnění Páně (Ochrana Panny Marie-Pokrov)  43. Panna Maria u kříže
 21. Příjezd Páně do Jeruzaléma (Ukřižování)   44. sv. Jan u kříže
 22. Vzkříšení Páně

 45. sv. Konstantin I. Veliký císař (na rameni kříže)

 23. Nanebevstoupení Páně   46. sv. Helena císařovna (na rameni kříže)

 

Vznik ikonostasu

Ikonostas symbolizuje oponu ze Starého Zákona mezi svatyní a svatyní svatých (velesvatyní) a odděluje chrámovou loď od svatyně. Sv. Eusebius říká: císař Konstantin Velký ohradil oltář (1) dřevěnou ohradou, aby přes ni mnozí nechodili. Později se stavěla železná přepážka, která byla s obrazy pouze po hruď. Císař Justinián přidal k oltářní přepážce sloupy, které oddělily jednotlivé části. Prostor mezi nimi ozdobil svatými obrazy. Nad sloupy byl položen dřevěný, kovový nebo mramorový trám, aby sloupy zpevnil. Časem byly přidány ještě další obrazy. Svatý Bazil, svatý Sáva a svatý Jan Damašský sestavili obrazy tak, aby sloužily věřícím k pochopení základních pravd křesťanství.
      Uprostřed ikonostasu se nachází troje dveře. Střední se nazývají carské (královské) nebo svaté, protože skrze ně prochází ve svatých darech Král nebe. Symbol Spasitele, který řekl: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude spasen. (Jan 10,9). Nesmí přes ně procházet laici, pouze posvěcené osoby (kněží, jáhni a pod.). Dvě křídla symbolizují Starý a Nový Zákon.
      Je na nich vyobrazené Zvěstování Přesvaté Bohorodičce jako počátek vykoupení a připomínka, že vtělením Božího Slova se nám otevřelo nebe. Po obou stranách ikony jsou zobrazeni čtyři evangelisté, protože, jako archanděl Gabriel, zvěstovali světu radostnou zvěst o vykoupení lidského pokolení. Na novějších ikonostasech se evangelisté nezobrazují, protože jsou zařazeni mezi apoštoly. Jižní a severní dveře ikonostasu se nazývají diákonské (jáhenské). Těmi vcházejí jáhni (diákoni) do svatyně. Na severních dveřích je ikona svatého prvomučedníka Štěpána jáhna (diákona) s orárem (2) v ruce nebo archanděla Rafaela. Na dveřích jižní strany se obvykle nachází ikona archanděla Michaela jako strážce vchodu do ráje nebo andělé, kteří připomínají, že k Bohu na trůnu (prestol /3), má člověk vstupovat s nevinností andělů. Otevření dveří symbolizuje otevření ráje.

 

Celý ikonostas je pokrytý ikonami v následujících řadách:

První řadu ikonostasu tvoří ikony s výjevy ze Starého Zákona. Služba Zachariáše v chrámě, vyhnání z ráje, obětování Izáka, přechod přes Rudé moře, vztyčení měděného hada na poušti, Izákova oběť, Melchisedechova oběť, nebo jiné příběhy vztahující se k nekrvavé oběti Nového Zákona. Někdy bývá první řada bez ikon a je pouze zdobená.

V druhé řadě ikonostasu je na severní straně od královských dveří obraz Přesvaté Bohorodičky s Ježíšem na rukou. Na jižní straně je ikona Spasitele Ježíše Krista jako proroka nebo jako učitele. V ruce drží otevřené evangelium se slovy: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je pro vás připravené od stvoření světa.(Mt 25,34). Na kraji severní strany je ikona svatého Mikuláše, arcibiskupa z Myry, patrona východních církví. U jižní stěny je ikona svátku nebo světce, kterému je chrám zasvěcený.

Třetí řada ikonostasu je z ikon dvanácti svátků Pána Ježíše (J) a Bohorodičky Marie (M), v pořadí podle data v liturgickém kalendáři. Někde je uvedeno na jedné straně ikonostasu 6 svátků Pána Ježíše a 6 svátků Bohorodičky na straně druhé:
 1. Narození Bohorodičky (M)
 2. Ochrana Přesvaté Bohorodičky (M)
 3. Uvedení Bohorodičky do chrámu (M)
 4. Narození Ježíše Krista (J)
 5. Zjevení Pána (tři králové) (J)
 6. Setkání Pána se spravedlivým Simeonem (M)
 7. Zvěstování Přesvaté Bohorodičce (M)
 8. Vstup Ježíše Krista do Jeruzaléma nebo Ukřižování nebo Povýšení Sv. Kříže (J)    
 9. Vzkříšení Ježíše Krista (J)
10. Nanebevstoupení Pána (J)
11. Seslání Ducha Svatého (J)
12. Zesnutí Přesvaté Bohorodičky (M)

Uprostřed těchto ikon je nad královskými dveřmi ikona Poslední večeře, která je symbolem nekrvavého způsobu Kristovy oběti na kříži. V některých chrámech pod touto ikonou je ještě „nerukotvorenýobraz Spasitele (Mandilion, Veraikon /4), aby křesťané měli před očima Kristovu tvář.

Čtvrtou řadu ikonostasu tvoří ikony svatých apoštolů. Zobrazují se po jednom, dvou či po třech, podle místa na ikonostasu. Ze severní strany na jih: svatý apoštol Petr, evangelista Marek, apoštol Ondřej, Matouš, Bartoloměj, Tomáš. Svatý apoštol Pavel (nebo Juda Tadeáš), Lukáš, Jan, Jakub Starší, Šimon a Filip. Znázorňují se se symboly typickými pro toho kterého apoštola (Petr - klíče, Pavel - meč, Ondřej - kříž ve tvaru X). Uprostřed nad ikonou Poslední večeře je obraz Krále a Velekněze Všemocného Krista (Christos Pantokrator) s postavami Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Tato ikona je na výšku přes řadu apoštolů a proroků, nebo mohou být dvě ikony Pantokrátora nad sebou.

Pátou řadu ikonostasu tvoří proroci Starého Zákona. Jedna skupina ikonopisců uvádí 12 ikon: Mojžíš, král David, Jeremiáš, Daniel, Micheáš, Sofoniáš, Áron, král Šalamoun, Izaiáš, Ezechiel, Zachariáš a Malachiáš. Áron a Šalamoun se někdy nahrazují Eliášem a Jonášem. Podle jiných ikonopisců je poslední řada složená ze 16 proroků: 4 velkých a 12 malých.

Na vrcholu ikonostasu je kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem, který dokončil naši spásu (záchranu). Na ramenech kříže je císař sv. Konstantin I. Veliký a císařovna sv. Helena. Z jedné strany kříže je Přesvatá Bohorodička a z druhé strany svatý apoštol Jan.

vysvětlivky:

(1) svatyně = obětní prostor. V západní církvi presbytář (kněžiště).
(2) orár = roucho, které nosí jáhen (diákon) na levém rameně. Slouží k upozornění lidu na bohoslužebné úkony během liturgie.
(3) prestol = oltářní stůl, nejsvětější místo v chrámu, které je symbolem Božího trůnu.
(4) nerukotvorený obraz Spasitele = výtvarné zobrazení Mandilionu, obtisku Kristovy tváře na složeném Turínském plátně. V západní církvi zvaný Veraikon – šátek svaté Veroniky, který podala Ježíšovi na křížové cestě.


1 - sv. Mikuláš

2 - Matka Boží s Dítětem Ježíšem

3 - Kristus Učitel (v rukou má evangelium)

4 - ikona zasvěcení chrámu (svátek nebo patron kostela)

carské dveře s malými ikonami Zvěstování i čtyř evangelistů

6 - svátky liturgického roku

7 - Kristus Pantokrátor na trůnu, s Pannou Marií a sv. Janem Křtitelem

8 - dvanáct apoštolů

9, 10 - patriarchové a proroci Starého Zákona