Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblické knihy

Knihy Bible a události v dějinách

Starý Zákon

zkratky knih jsou 1) podle Jeruzalémské Bible, 2) podle ekumenického překladu.

 

1) 1. kniha Mojžíšova, Genesis (Stvoření), Gn.; 1. M.

Stvoření světa, eneolit 3200 př. Kr. Sumerové,

2600 př. Kr. pyramidy v Egyptě, doba bronzová 2500 př. Kr. Babylonská věž, Abraham (Abram *2166 – 1800 ) a Lot,

současník babylonský král Chammurabi. Melchisedech (Malkísádek), Sodoma a Gomora (Mrtvé moře), Izák (*2066), Ezau a Jakub (Jákob *2006), později zvaný Israel (Izrael)

1950 synové Jakuba – Israele: Ruben, Šimeon a Levi, Juda, Isachar a Zabulon,

Dan a Neftalí, Gád, Ášer, Josef Egyptský (*1915), Benjamín, 1900 Josef prodán do Egypta, Jakubova rodina přichází v r. 1876 do Egypta, Josefova smrt.

2) 2. kniha Mojžíšova, Exodus (Vyjití), Ex.; 2. M.

1650 – 1446 Izraelci v Egyptě, Mojžíš * 1527 a Áron

1446 vyjití z Egypta – Veliká noc, 40 let na poušti, Desatero Ex. 20.

3) 3. kniha Mojžíšova, Leviticus (Kněžství), Lv.; 3. M.

4) 4. kniha Mojžíšova, Numeri (Počítání), Nu.; 4. M.

5) 5. kniha Mojžíšova, Deuteronomium (Druhozákon), Dt.; 5. M.

6) kniha Jozue, Joz 1180 – 1050, pád Jericha (1210)

7) kniha Soudců, Sd (období 1374 – 1043)

8) kniha Rut, Rt, 1200 – 1010 doba soudců, Gedeon (1193 – 1183 Trojská válka),

1170 Samson, Rút, Samuel *1100

9) 1. kniha Samuelova, 1. Sam; 1 S

10) 2. kniha Samuelova, 2. Sam; 2 S

11) 1. kniha Královská, 1. Král; 1. Kr

12) 2. kniha Královská, 2. Král; 2. Kr

13) 1. kniha Kronik (Paralipomenon – Letopisů /věcí zbylých/), 1.Kron; 1. Pa

14) 2. kniha Kronik (Paralipomenon) 2.Kron; 2. Pa, napsal Ezdráš.

Doba železná. 1050 – 1010 vládl 1. izraelský král Saul (+1010).

15) kniha Žalmů, Žl; Ž, složil král David (74 žalmů), Nehemiáš, Mojžíš, Šalamoun, Jeremiáš. Kniha Žalmů (řecky psalm = píseň, latinsky psalmus) se nazývá žaltář a obsahuje 150 (Septuaginta 151) žalmů. Žalm číslo 9 byl později rozdělen na dva (9. a 10.). Odkaz ze staré literatury je nutné v nových překladech hledat o jedno číslo dále.

16) kniha Přísloví, Př

17) kniha Kazatel, Kaz (Ecclesiastes = kazatel v církvi)

18) Píseň písní, Pís složil král Šalamoun

1010 – 970 David *1108, +970, 970 – 930 Šalamounova vláda, 969 – 959 stavba

velechrámu v Jeruzalémě, 932 návštěva královny „Sibyly“ ze Sáby (dnes Jemen,

Eritrea a Etiopie). 930 – 926 dvě království (Severní říše a Judské království – jižní),

895 – 850 založeno hlavní město Severní říše Samaří, prorok Eliáš a Elizeus

19) kniha proroka Abdiáše, Abd, 840

20) kniha proroka Joela, Jl, 820

21) kniha proroka Amose, Am, 760 ( v roce 776 se uskutečnily 1. Olympijské hry)

22) kniha proroka Ozeáše, Oz, 734

23) kniha proroka Micheáše, Mich; Mi, 730

24) kniha Tobiáš, Tob, 790 – 720 (Deuterokanonická – Dk, protestantské Apokryfy)

25) kniha proroka Jonáše, Jon, 745 (současník Homéra)

26) kniha proroka Izaiáše, Iz, 720 – 692 (zvaný Evangelista Starého Zákona)

27) kniha proroka Sofoniáše, Sof; Sf, 710 – 670

28) kniha proroka Nahuma, Nah; Na, 645

29) kniha proroka Habakuka (Abakuka), Hab; Abk, 630

30) kniha proroka Jeremiáše, Jer; Jr, 624 – 586

31) kniha Pláče (Žalozpěvů), Pláč; Pl, 670 – 600 Báruk, Jonáš, Nahum,

Abakuk (Habakuk), Jeremiáš

32) kniha proroka Baruka (Bárucha), Bar; Bár, (žák proroka Jeremiáše) (Dk, protestantské Apokryfy)

33) kniha proroka Ezechiela, Ez

34) kniha Job, Job; Jb, napsána za krále Šalamouna

35) kniha Judit, Jdt; Júd, (Dk, protestantské Apokryfy)

36) kniha Ester, Est

        Dk přídavky k Ester: 1,1a-r Mordokajův sen; 3,13 Toto je opis listu: .....; 4,17a-z  A pomodlil se; 5,1a-f; 5,2a-b; 8,12a-v; 10,1v-3v, následuje 3a-k z Apokryfů, následuje Dovětek z Apokryfů.

37) kniha proroka Daniela, Dan; Dn (12 kapitol),  515, 605, Daniel v Babylonu, 597 – 536

vyhnanství Židů, Ezechiel, Job, Judit, Ester.

Perský král Kýros Veliký 549 – 530 (současník Ezopa), návrat Židů (537 – 445),

stavba chrámu (536 – 519), Dareios I. 522 – 486, 490 vítězství u Marathonu,

Xerses I. 486 – 465, Artaxerxes 465 - 424

        Dk přídavky k Danielovi: 3, 24a-90 Tři muži v rozpálené peci; 13. Zuzana) a 14. Bél a drak.

38) kniha proroka Aggea, Ag, 520

39) kniha proroka Zachariáše, Zach; Za, 450

40) kniha proroka Malachiáše, Mal, 443, poslední prorok SZ

41) kniha Ezdrášova, Ezd

42) kniha Nehemiášova, Neh, 450 – 430 Ezdráš, Nehemiáš,

334 – 180 syrská okupace, Alexandr III.Veliký (do r. 323), Sirachovec

43) kniha Moudrosti, Mdr, 2. st. př. Kr. (Dk, protestanské Apokryfy)

44) kniha Sirachovcova, Sir (Ecclesiasticus = církevní) (Dk, protestantské Apokryfy)

45) 1. kniha Makabejská, 1. Mak (Dk, protestanské Apokryfy)

46) 2. kniha Makabejská, 2. Mak (Dk, protestantské Apokryfy)

167 – 163 př. Kr. Povstání Judy Makabejského proti králi Antiochovi IV.

Epifannovi. Juda svrhl syrsko-helénskou nadvládu.

74 př. Kr. * král Herodes I. Ukrutný. 63 př. Kr. římská okupace (Pompeius),

30 př. Kr. smrt Kleopatry (konec doby železné)

 

 

Nový Zákon

 

47) evangelium podle sv. Matouše, Mt, rok 70 (dříve uváděný rok 42), napsal vyprávění

Panny Marie o Ježíšově dětství a vlastní zážitky. Jediná kniha psaná aramejsky,

ostatní řecky.

48) evangelium podle sv. Marka, Mk; Mr, 56 (dříve uváděné roky 46 – 50)

psal kázání sv. Petra

49) evangelium podle sv. Lukáše, Luk; L, 70 (dříve uváděné roky 61 – 62)

psal vyprávění Panny Marie a kázání sv. Pavla

50) evangelium podle sv. Jana, Jan; J, 90 – 95 napsal vlastní zážitky

31. př. Kr. – 14. po Kr. vláda císaře Augusta

rok 5 – 7 před naším letopočtem (747/749 od založení Říma)

narozen sv. Jan Křtitel, Ježíšovo narození

rok 4 před naším letopočtem zemřel král Herodes I. Ukrutný (750 od zal. Říma)

14 – 37 vláda císaře Tiberia, do r. 16 po Kristu velekněz Annáš I.

18 – 36 velekněz Kaifáš (zeť Annáše I.)

24 – 37 Pilát z Pontu prokurátorem v Judeji

28 poprava sv. Jana Křtitele

30 (782/783 po zal. Říma) Ježíšova smrt a vzkříšení

44 poprava apoštola sv. Jakuba Staršího

50 apoštolský sněm v Jeruzalémě

62 velekněz Annáš II. (syn Annáše I.), poprava apoštola sv. Jakuba Mladšího

29. 6. 67 poprava apoštolasv. Petra a Pavla

71 zničení Jeruzalém, 79 výbuch Vesuvu

51) Skutky apoštolů, Sk, 63, napsal sv. Lukáš a věnoval je Teofilovi.

Cesty apoštola Pavla: 1. cesta v r. 46 – 48, 2. cesta 50 – 52, 3. cesta 53 – 57

List svatého apoštola Pavla:

52) Římanům, Řím (Ř) 57., napsán v Korintu, 3. Pavlova cesta

53) 1. Korinťanům, 1.Kor;  1. K, 57., v Efesu, 3. cesta

54) 2. Korinťanům, 2. Kor; 2. K, 57., ve Filipech, 3. cesta

55)Galaťanům, Gal; Ga, 55., v Efesu, 2. Pavlova cesta

56) Efesanům (Efeským), Ef, 63., v Římě, 1. vazba

57) Filipanům (Filipským), Flp; Fil; Fp, 61., v Římě, 1. vazba

58) Kolosanům (Koloským), Kol; Ko, 63., v Římě, 1. vazba

59) 1. Soluňanům (Tesalonickým), 1. Sol; 1. Te; 1. T, 55., v Korintu, 2. cesta

60) 2. Soluňanům (Tesalonickým), 2. Sol; 2. Te; 2. T, 55., v Korintu, 2. cesta

61) 1. Timotejovi, 1. Tim; 1. Tm, 64., v Laodikei

62) 2. Timotejovi, 2. Tim (1. Tm) 67., v Římě, 2. vazba

63) Titovi, Tit (Tt) 66., napsán na poslední cestě do Říma

64) Filemonovi, Flm; Fm, 63., v Římě, 1. vazba

65) list Židům, Žid; Žd, 64., v Římě

66) list svatého apoštola Jakuba, Jak, Jk, sv. Jakub Ml.adší, 1. jeruz. biskup (+ 62)

67) 1. list svatého apoštola Petra, 1. Petr; 1 Pt, 64

68) 2. list svatého apoštola Petra, 2. Petr; 2. Pt

69) 1. list svatého apoštola Jana, 1. Jan; 1 J

70) 2. list svatého apoštola Jana, 2. Jan; 2. J

71) 3. list svatého apoštola Jana, 3. Jan; 3. J

72) list svatého apoštola Judy, Jud; Ju

73) kniha Zjevení svatého apoštola Jana (Apokalypsa), Zj; Ap, 90 – 95,

asi rok 100 smrt apoštola Jana.

 

Rok 90 po Kristu byla na židovském sněmu v Jabně určena kanonická sbírka Starého Zákona. 

Rok 130 určena kanonická sbírka knih Nového Zákona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starý Zákon: knihy dějepisné, 21 knih

Gn (1 M), Ex, Lv, Nm, Dt, Joz, Sd, Rt, 1 S, 2 S, 1 Kr, 2 Kr, 1 Pa, 2 Pa, Ezd, Neh, Tob, Jdt, Est, 1 Mak, 2 Mak

 

knihy poučné (naučné, básnické, rozjímavé), 7 knih

Jb, Ž, Př, Kaz, Pís, Mdr, Sir

 

knihy prorocké, 18 knih

Iz, Jr, Pl, Bar, Ez, Dan, Oz, Jl, Am, Abd, Jon, Mi, Na, Abk, Sf, Ag, Za, Mal,

z toho 4 velcí proroci (Iz, Jr, Ez, Dan) a 12 malých.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nový Zákon: knihy dějepisné, 5 knih

Mt, Mk, L, J, Sk

 

knihy poučné, 21 knih

(z toho 14 listů sv. Pavla): Ř, 1 K, 2 K, Ga, Ef, Flp, Kol, 1 Sol, 2 Sol, 1 Tm, 2 Tm, Tit, Fm, Žd.

(7 listů katolických = všeobecných) Jak, 1 Pt, 2 Pt, 1 J, 2 J, 3 J, Ju

 

kniha prorocká ZJ – Ap

 

73 knih Bible v katolické a pravoslavných církvích (knih SZ je 46, knih NZ je 27).

66 knih Bible v protestantských církvích (knih SZ je 39, knih NZ je 27).

V knihách Nového Zákona je ve všech církvích shoda.